Як змінюється ринок для інвестора? / How the renewable energy markets changes for the investor?

Ринок відновлювальної енергетики зазнає значних змін. Сьогодні ми вже чітко розуміємо, що наступні роки будуть часом іноземних інвесторів на ринку відновлювальної енергетики України. Для цього є ряд причин.


По-перше, всі, як українські так і іноземні інвестори витримали паузу до моменту прийняття відповідних законодавчих актів, які визначили правила гри на наступний період. Зниження "зеленого тарифу", впровадження нових правил роботи ринку енергетики в Україні все це потребувало офіційного визначення, щоб дати інвесторам сигнал, яким шляхом буде йди Україна у розвитку її енергетичної системи. Зараз маємо відносно зрозумілу картину, як будемо працювати далі.По-друге. Багато іноземних інвесторів (як інституційних, так і приватних) розглядали термін дії "зеленого тарифу" в 10 років, як занадто короткий. Це особлива риса західних інвесторів - планувати "в довгу". Це можна пояснити тим, що такі інвестори мають доступ до відносно дешевшого фінансового ресурсу, і тому більш спокійно можуть розробляти свої фінансові інвестиційні моделі на більш тривалий період часу. Запровадження системи аукціонів для новозбудованих генеруючих потужностей відновлювальної енергетики змінило ставлення інвесторів. Для багатьох профільних (energy investments) інвестиційних компаній ринок із аукціонами є більш привабливим і зрозумілим.


До речі, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку призупинив фінансування проектів сонячної енергетики в Україні, до моменту впровадження системи аукціонів. Отже, очікуємо проведення пілотних аукціонів.


В той самий час, ми отримуємо велику кількість запитів від міжнародних інвесторів. Дані запити є досить суттєвими, адже інвестори мають наміри будувати сонячні проекти в середньому, від 100 до 200 МВт.


Для таких інвесторів ми готуємо фінансові моделі, які допомагають їм будувати їх власні інвестиційні моделі. Оскільки Компанія Voltage Group вже має дуже великий досвід реалізації сонячних проектів в Україні, ми допамагаємо інвестору вірно оцінити, як технічну так і економічну складову проекту.


На сьогодні понад 70% запитів на співпрацю ми отримуємо від закордонних компаній.


ENGLISH VERSION


The renewable energy market is undergoing significant changes. Now we clearly understand that the coming years' will be a time of the foreign investors in the renewable energy sector of Ukraine. There are a number of reasons for it.


Firstly, both Ukrainian and foreign investors took a pause until the moment of the adoption of the relevant legislative acts, which defined the rules of the game for the next period. A “green tariff” reduction, the introduction of new rules of operation at the energy market in Ukraine all that has been requiring an official determination, to give investors a signal – in which way Ukraine will go in the development of its energy system. Now we have a relatively clear picture of how it will work on.

Secondly, many foreign investors (both institutional and private) considered the validity of "green tariff" in 10 years, as too short. Western investors, in particular, want to plan with more long terms. This can be explained by the fact that such investors have access to relatively cheaper financial resources, and therefore they can more easily develop their financial investment models for a longer period. The auction system introduction for renewable energy power generating capacities has changed the investors’ attitude. For many investment companies, the market with the online auctions is more attractive and understandable.


By the way, The European Bank for Reconstruction and Development has suspended financing solar energy projects in Ukraine, until the auction system will be introduced. So, we are look forward to conducting the pilot auctions.


At the same time, we receive a large number of requests from foreign investors. These requests are quite significant because investors have the intention to build solar projects of total of around 100 up to 200 MW.


For such investors, we prepare financial models that help them to make their own investment models. Since Voltage Group already has a great experience in the implementation of solar projects in Ukraine, we help the investors to analyze both technical and economic components of the project properly.


Today, we get more than 70% of cooperation requests from foreign companies.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021