Staying on Course: Renewable Energy in the Time of COVID-19

Francesco La Camera: “The moment has come to reduce or redirect fossil-fuel subsidies towards clean energy without added social disruption

Decisions being taken now to address the social and economic impacts of the crisis come amid profound uncertainty about both the course of the pandemic and its long-term ramifications for societies across the world. This was stated by the Director-General of the International Renewable Energy Agency IRENA Francesco La Camera. At the same time, according to the expert, еhe goals set out in the United Nations 2030 Agenda and the Paris Agreement can serve as a compass to stay on course during this disorienting period. They can help, according to IRENA's Director-General, to ensure that the short-term solutions adopted in the face of COVID-19 are in line with medium- and long-term development and climate objectives. At the same time, "stimulus and recovery measures in response to the pandemic must foster economic development and job creation, promote social equity and welfare, and put the world on a climate-safe path," said Francesco La Camera.

It is now quite evident that "the economic fallout from the pandemic is far-reaching, with an adverse impact on many sectors including renewables. The expert said, that «however, for many reasons, the impact may be different than in other economic sectors». Francesco La Camera is convinced that «governments can turn to a renewables-based energy transition to bring a range of solutions at this difficult moment». In this context, according to IRENA's manager, many renewable technologies can be ramped up relatively quickly, helping to revive industries and create new jobs. «Energy transitions are already underway in many countries. These transitions have become increasingly affordable because of forward-looking policy frameworks, ongoing innovations and falling technology costs for renewables». However, today, more than ever, broader approaches are needed viewing energy, society, economy and the environment as parts of a unique, holistic system. «Now, more than ever, public policies and investment decisions must align with the vision of a sustainable and just future», concluded Francesco La Camera.


https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Apr/Staying-on-Course-Renewable-Energy-in-the-time-of-COVID19

***

Франческо Ла Камера: «Настав момент зменшення або перенаправлення субсидій з викопного палива на чисту енергію без додаткових соціальних потрясінь»

Рішення, які приймаються зараз для вирішення соціальних та економічних наслідків кризи, виникають у глибині невизначеності як щодо перебігу пандемії, так і її довгострокових наслідків для суспільств усього світу. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства відновлюваних джерел енергії IRENA Франческо Ла Камера. У той же час, на думку експерта, цілі, викладені в Порядку денному ООН до 2030 року та Паризькій угоді, можуть служити компасом для продовження конструктивного курсу в цей дезорієнтуючий період. Вони можуть, за оцінкою очільника IRENA, допомогти зробити відповідними короткострокові рішення, ухвалені в умовах COVID-19, середньо- та довгостроковим цілям розвитку та клімату. При цьому, «стимули та заходи щодо відновлення у відповідь на пандемію повинні сприяти економічному розвитку та створенню робочих місць, сприяти соціальній справедливості та добробуту та ставити світ на шлях безпечного клімату», - підкреслив Франческо Ла Камера.

Зараз «цілком очевидно, що економічний спад від пандемії негативно впливає на багато секторів, включаючи поновлювані джерела енергії», - зазначив експерт. Однак, на його думку, з багатьох причин цей вплив може бути різним, і відрізнятись від інших галузей економіки. За переконанням Франческо Ла Камера, «уряди можуть звернутися до переходу на енергію на основі відновлюваних джерел енергії, щоб запропонувати цілий ряд рішень у цей складний момент». В цьому контексті, за оцінкою керівника IRENA, багато технологій в сегменті альтернативної енергетики можна відновити порівняно швидко, сприяючи відродженню галузей промисловості та створенню нових робочих місць. «У багатьох країнах вже відбуваються енергетичні трансформації, енергетичний перехід. Ці кроки стають дедалі більш доступними через сприятливу політику, постійні інновації та падіння витрат на технології відновлюваних джерел енергії. Проте, сьогодні, як ніколи потрібні більш широкі підходи, які розглядають енергію, суспільство, економіку та навколишнє середовище як частини унікальної цілісної системи. Зараз, як ніколи, державна політика та інвестиційні рішення повинні узгоджуватися із баченням стійкого та справедливого майбутнього, - підсумував Франческо Ла Камера.

***

Франческо Ла Камера: "Настал момент уменьшения или перенаправления субсидий из ископаемого топлива на чистую энергию без дополнительных социальных потрясений»

Решения, которые принимаются сейчас для решения социальных и экономических последствий кризиса, возникают в глубине неопределенности как о ходе пандемии, так и ее долгосрочных последствий для обществ всего мира. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства возобновляемых источников энергии IRENA Франческо Ла Камера. В то же время, по мнению эксперта, цели, изложенные в Повестке дня ООН до 2030 года и Парижском соглашении, могут служить компасом для продолжения конструктивного курса в этот дезориентирующий период. Они могут, по оценке главы IRENA, помочь сделать соответствующими краткосрочные решения, принятые в условиях COVID-19, средне- и долгосрочным целям развития и климата. При этом, «стимулы и меры по восстановлению в ответ на пандемию должны способствовать экономическому развитию и созданию рабочих мест, способствовать социальной справедливости и благосостояния и ставить мир на путь безопасного климата», - подчеркнул Франческо Ла Камера.

Сейчас «совершенно очевидно, что экономический спад от пандемии негативно влияет на многие секторы, включая возобновляемые источники энергии», - отметил эксперт. Однако, по его мнению, по многим причинам это влияние может быть разным, и отличаться от других отраслей экономики. По убеждению Франческо Ла Камера, «правительства могут обратиться к переходу на энергию на основе возобновляемых источников энергии, чтобы предложить целый ряд решений в этот сложный момент». В этом контексте, по оценке руководителя IRENA, многие технологии в сегменте альтернативной энергетики можно восстановить сравнительно быстро, способствуя возрождению отраслей промышленности и созданию новых рабочих мест. «Во многих странах уже происходят энергетические трансформации, энергетический переход. Эти шаги становятся все более доступными благодаря политике, постоянным инновациям и падению расходов на технологии возобновляемых источников энергии. Однако, сегодня, как никогда нужны более широкие подходы, которые рассматривают энергию, общество, экономику и окружающую среду как части уникальной целостной системы. Сейчас, как никогда, государственная политика и инвестиционные решения должны согласовываться с видением устойчивого и справедливого будущего, - подытожил Франческо Ла Камера.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021