The second day of SUSFINFORUM ended in Kyiv

The highlight of the program of the second day of the Regional Sustainable Financing Forum in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia was the exclusive project-based workshop on RES project financing. International financiers, investors, project managers and sponsors contributing to the impact of investing and developing environmentally friendly projects have continued to discuss climate change partnerships in the EECA region. Such format of meetings of RES market participants, according to Voltage Group Business Development Director Dmytro Nechyporenko, helps to find optimal strategies for the development of renewable energy in Ukraine and in the world.


***

Drugi dzień SUSFINFORUM zakończył się w Kijowie

Punktem kulminacyjnym programu drugiego dnia Regionalnego Forum Zrównoważonego Finansowania w Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Środkowej były ekskluzywne warsztaty projektowe na temat finansowania projektów OZE. Międzynarodowi finansiści, inwestorzy, kierownicy projektów i sponsorzy, przyczyniając się do wpływu inwestycji i opracowywania projektów przyjaznych dla środowiska, nadal dyskutują o partnerstwach na rzecz zmian klimatu w regionie EWŚA. Taki format spotkań uczestników rynku OZE, według Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu Voltage Group Dmytra Nechyporenko, pomaga znaleźć optymalne strategie rozwoju energii odnawialnej na Ukrainie i na świecie.

***

У Києві завершився другий день SUSFINFORUM

«Родзинкою» програми другого дня Регіонального форуму зі сталого фінансування в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії став ексклюзивний майстер-клас з проектного фінансування об’єктів ВДЕ. Міжнародні фінансисти, інвестори, проектні менеджери та спонсори, які сприяють impact-інвестуванню та розвитку проектів, дружніх до навколишнього середовища продовжили обговорення можливостей партнерств у боротьбі зі змінами клімату в регіоні СЄЦА. Подібний формат зустрічей учасників ВДЕ-ринку, за словами директора з розвитку бізнесу Voltage Group Дмитра Нечипоренка, сприяє пошуку оптимальних стратегій розвитку відновлюваної енергетики як в Україні, так і світі.

***

В Киеве завершился второй день SUSFINFORUM

«Изюминкой» программы второго дня Регионального форума по устойчивому финансированию в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии стал эксклюзивный мастер-класс по проектному финансированию объектов ВИЭ. Международные финансисты, инвесторы, проектные менеджеры и спонсоры, которые способствуют impact-инвестированию и развитию проектов, дружественных к окружающей среде продолжили обсуждение возможностей партнерств в борьбе с изменениями климата в регионе СЕЦА. Подобный формат встреч участников ВИЭ-рынка, по словам директора по развитию бизнеса Voltage Group Дмитрия Нечипоренко, способствует поиску оптимальных стратегий развития возобновляемой энергетики как в Украине, так и мире.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021