Vasyl Sobchuk about steps to support the stable functioning of the grid during "coronavirus "crisis

Vasyl Sobchuk: "Integrated provision of timely payments for electricity with the support of the state and by responsible citizens is an important step to support the stable functioning of the grid in the context of the "coronavirus "crisis"

Commenting on the first steps to ensure a sustainable supply of electricity, Voltage Group Chief Engineer Vasyl Sobchuk emphasized that it is necessary to work first and foremost on the possibility of compliance with payment discipline and timely payments for electricity. “Quarantine without electricity is a completely stop of modern life in every sense. That is why it is very important for the uninterrupted operation of the Ukrainian grid, to promptly develop an anti-crisis program, so that the population in the difficult conditions of the COVID-19 pandemic, with the support of the state, has the possibility to pay for electricity and other utilities on time.”

According to Vasyl Sobchuk, the state should support all unprotected segments of the population through compensatory mechanisms. At the same time, those citizens, who can make payments on time, should be held responsible. “First of all it is necessary to explain to the consumers that despite the quarantine and the ban of the Cabinet of Ministers to cut off electricity for the poputation, the obligation to pay for electricity remains. It is necessary to be informed as much as possible how to pay for electricity consumed by using online payment services in a timely manner, and why it is important right now, since full and timely payment is the main condition for uninterrupted power supply to all premises and strategically important objects of Ukraine, - said Vasyl Sobchuk.
***

Wasyl Sobczuk: „Zintegrowane zapewnianie terminowych płatności za energię elektryczną przy wsparciu państwa i odpowiedzialnych obywateli jest ważnym krokiem w celu wspierania stabilnego funkcjonowania sieci w kontekście kryzysu związanego z „koronawirusem””

Komentując pierwsze kroki w celu zapewnienia zrównoważonych dostaw energii elektrycznej, główny inżynier Voltage Group Vasyl Sobchuk podkreślił, że należy przede wszystkim pracować nad możliwością przestrzegania dyscypliny płatniczej i terminowych płatności za energię elektryczną. „Kwarantanna bez elektryczności jest całkowicie sparaliżowaną kwarantanną, pod każdym względem stanowi przystanek we współczesnym życiu. Dlatego dla sprawnego funkcjonowania ukraińskiego systemu energetycznego bardzo ważne jest niezwłoczne opracowanie programu antykryzysowego, tak aby ludność w trudnych warunkach pandemii СOVID-19, przy wsparciu państwa, miała możliwość opłacenia za energię elektryczną i usługi, będące zasobem za dostarczanie energii elektryczne”.

Według Wasyla Sobczuka państwo powinno wspierać przede wszystkim niechronione grupy ludności poprzez mechanizmy kompensacyjne. Jednocześnie obywatele, którzy według niego, którzy mogą dokonywać płatności w terminie, powinni ponosić odpowiedzialność. „Przede wszystkim należy wyjaśnić konsumentom, że pomimo kwarantanny i zakazu Ministrów odcinania prądu dla konsumentów, obowiązek zapłaty za prąd pozostaje. Konieczne jest, aby uzyskać jak najwięcej informacji, jak terminowo płacić za energię elektryczną zużywaną online i dlaczego jest to ważne teraz, ponieważ pełna i terminowa płatność jest głównym warunkiem nieprzerwanego zasilania wszystkich lokali i strategicznie ważnych obiektów Ukrainy" - powiedział Wasyl Sobchuk.

***

Василь Собчук: «Комплексне забезпечення вчасних платежів за електроенергію при підтримці держави та з боку відповідальних громадян, є важливим кроком підтримки стабільного функціонування енергосистеми в умовах «коронавірусної» кризи»

Коментуючи першочергові кроки для забезпечення сталого постачання електроенергії, головний інженер Voltage Group Василь Собчук наголосив, що необхідно працювати передусім над можливістю дотримання платіжної дисципліни та здійснення вчасних розрахунків за електроенергію. «Карантин без електроенергії – це повністю паралізований карантин, це зупинка сучасного життя в усіх смислах. Тому дуже важливо для безперебійного функціонування енергосистеми України, оперативно розробити антикризову програму, щоб населення в складних умовах пандемії СOVID-19, за підтримки держави, мало можливість вчасно сплачувати за електроенергію та інші комунальні послуги, ресурсом для забезпечення якими також є електрична енергія».

На думку Василя Собчука, держава має підтримати передусім незахищені верстви населення компенсаційними механізмами. Водночас, ті громадяни, за його словами, які можуть вчасно здійснювати платежі, мають ставитися до цього відповідально. «Першочергово потрібно пояснювати споживачам, що незважаючи на карантин та заборону Кабміну відключати електроенергію, обов’язок платити за електроенергію, зберігається. Необхідно максимально проінформувати, як своєчасно розрахуватись за спожиту електроенергію онлайн, і чому це важливо саме зараз, адже повна та своєчасна оплата є основною умовою безперебійного електропостачання до всіх помешкань та стратегічно важливих об'єктів України, - зазначив Василь Собчук.

***

Василий Собчук: «Обеспечение своевременных платежей за электроэнергию при поддержке государства и со стороны ответственных граждан, является важным шагом поддержки стабильного функционирования энергосистемы в условиях «коронавирусного» кризиса

Комментируя первоочередные шаги для обеспечения устойчивого снабжения электроэнергии, главный инженер Voltage Group Василий Собчук отметил, что сейчас необходимо работать прежде всего над возможностью соблюдения платежной дисциплины и осуществления своевременных расчетов за электроэнергию. «Карантин без электроэнергии - это полностью парализованнный карантин, это остановка современной жизни во всех смыслах. Поэтому очень важно для бесперебойного функционирования энергосистемы Украины оперативно разработать антикризисную программу, чтобы население в сложных условиях пандемии СOVID-19, при поддержке государства, имело возможность вовремя платить за электроэнергию и другие коммунальные услуги, ресурсом для обеспечения которыми также является электроэнергия».

По мнению Василия Собчука, государство должно поддержать прежде всего незащищенные слои населения компенсационными механизмами. В то же время, те граждане, по его словам, которые могут своевременно осуществлять платежи, должны относиться к этому ответственно. «В первую очередь нужно объяснять потребителям, что несмотря на карантин и запрет Кабмина отключать электроэнергию, обязанность платить за электроэнергию, сохраняется. Необходимо максимально проинформировать, как своевременно рассчитаться за потребленную электроэнергию онлайн, и почему это важно именно сейчас, ведь полная и своевременная оплата является основным условием бесперебойного электроснабжения ко всем жилищам и стратегически важным объектам Украины, - отметил Василий Собчук.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021