Voltage Group Business Development Director Dmytro Nechyporenko - participant of the SUSFINFORUM

On March 11, the first day of the Second Regional Sustainable Finance Forum (Eastern Europe, Caucasus and Central Asia) was held in Kyiv. Its key objective is to stimulate inflow of infrastructure investments for the sustainable development of the region, using innovative financing models. For the second time, the event brings together representatives from the EECA region, who create and develop green financial projects, bankers, representatives of microfinance organizations, asset management companies and investors.

The key topics of the first day of the event were: summary of sustainable financing in the region, challenges and achievements of decarbonisation in the Eastern Partnership and Central Asian countries, major risks: local currency financing, mixed funding for new markets, green bonds and sustainable bonds development, financing and development of renewable energy and energy efficiency projects. In this context, Dmytro Nechyporenko joined discussions and networking, focusing on analyzing existing challenges in the renewable energy segment in Ukraine.

Yaroslav Meleh, consultant for green economy projects, Magnus Johansen (NBT), Dmytro Nechyporenko (Voltage Group), Oleksandra Gumeniuk (EUEA), Alina Sviderska (Scatec Solar), Sergii Porovsky (UNIDO), Maksym Sysoiev (Dentons)

***


Директор з розвитку бізнесу Voltage Group Дмитро Нечипоренко - учасник Другого міжнародного бізнес-форуму SUSFINFORUM

11 березня у Києві, відбувся перший день Другого Регіонального форуму зі сталого фінансування в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії. Його ключова мета – стимулювання припливу інвестицій до інфраструктури для сталого розвитку регіону, використовуючи інноваційні моделі фінансування. Захід вже вдруге збирає представників регіону СЄЦА, які створюють і розвивають «зелені» фінансові проекти, банкірів, представників організацій з мікрофінансування, компаній з управління активами та інвесторів.Ключовими темами першого дня заходу стали: підсумок сталого фінансування в регіоні, виклики та досягнення декарбонізації в країнах Східного партнерства та Центральної Азії, основні ризики: фінансування в місцевій валюті, змішане фінансування для роботи на нових ринках, «зелені» облігації та облігації для напрямку сталого розвитку, фінансування та розвиток проектів відновлюваної енергетики та енергоефективності. У цьому контексті Дмитро Нечипоренко долучився до панельних дискусій, нетворкінгу заходу, фокусуючи увагу на аналізі існуючих викликів в сегменті відновлюваної енергетики в Україні.


***

Dyrektor z Rozwoju Biznesu Voltage Group Dmytro Nechyporenko - członek Drugiego międzynarodowego forum biznesowego SUSFINFORUM

11 marca, w Kijowie odbył się pierwszy dzień drugiego regionalnego forum zrównoważonego finansowania w Europie Wschodniej, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Jego głównym celem jest stymulowanie napływu inwestycji infrastrukturalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, z wykorzystaniem innowacyjnych modeli finansowania. Drugi rok Forum gromadzi przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którzy tworzą i rozwijają „zielone” projekty finansowe, bankowców, przedstawicieli organizacji mikrofinansowych, firm zarządzających aktywami i inwestorów.

Kluczowymi tematami pierwszego dnia wydarzenia były: podsumowanie zrównoważonego finansowania w regionie, wyzwania i osiągnięcia dekarbonizacji w Partnerstwie Wschodnim i krajach Azji Środkowej, główne ryzyka: finansowanie w lokalnej walucie, mieszane finansowanie nowych rynków, zielone obligacje i trwałe obligacje rozwój, finansowanie i rozwój projektów w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej. W tym kontekście Dmytro Nechyporenko dołączył do dyskusji panelowych, wydarzeń sieciowych, koncentrując się na analizie istniejących wyzwań w segmencie energii odnawialnej na Ukrainie.


***

Директор по развитию бизнеса Voltage Group Дмитрий Нечипоренко - участник Второго международного бизнес-форума SUSFINFORUM

11 марта в Киеве состоялся первый день второго Регионального форума по устойчивому финансированию в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Его ключевая цель - стимулирование притока инвестиций в инфраструктуру для устойчивого развития региона, используя инновационные модели финансирования. Мероприятие уже второй раз собирает представителей региона СЕЦА, которые создают и развивают «зеленые» финансовые проекты, банкиров, представителей организаций по микрофинансированию, компаний по управлению активами и инвесторов.

Ключевыми темами первого дня мероприятия стали: итог устойчивого финансирования в регионе, вызовы и достижения декарбонизации в странах Восточного партнерства и Центральной Азии, основные риски: финансирование в местной валюте, смешанное финансирование для работы на новых рынках, «зеленые» облигации и облигации для направления устойчивого развития, финансирование и развитие проектов возобновляемой энергетики и энергоэффективности. В этом контексте Дмитрий Нечипоренко присоединился к панельным дискуссиям, к нетворкингу мероприятия, фокусируя внимание на анализе существующих вызовов в сегменте возобновляемой энергетики в Украине.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021