Voltage Group CEO Vitalii Nikolaienko outlines trends in global grid development for GetMarket

In the material prepared for the analytical business platform GetMarket, Vitalii Nikolaienko outlined the main trends in the development of modern world energy systems. These include the deepening electrification of the world, the increasing importance of RES in the context of the unification of countries on the need to reduce greenhouse gas emissions, the tendency for increased investments in renewable energy.

The author stressed that against the background of global trends, Ukraine will need tremendous work in the middle of the country to carry out a large-scale policy and introduction of a new culture of energy consumption, implementation of energy-efficient measures (both among the population and in the industrial sector), restoring the confidence of international investors and introducing TABU on the violations of the "rules of the game" and the declared arrangements.

As a result, Vitalii Nikolaienko stressed that “green” energy in the future of the next decade will no longer be just a progressive trend, but a vital necessity that will determine the quality of life of people”.

***

СЕО компанії Voltage Group Віталій Николаєнко окреслив тренди розвитку глобальної енергосистеми для GetMarket

В матеріалі, підготовленому для аналітичної бізнес-платформи GetMarket, Віталій Николаєнко окреслив головні тенденції розвитку сучасних світових енергосистем. Серед них – поглиблююча електрифікація світу, посилення значення ВДЕ в контексті об’єднання країн щодо необхідності зменшення викидів парникових газів, тенденція до зростання інвестицій у відновлювану енергетику. Автор наголосив, що на фоні глобальних тенденцій, Україна потребуватиме колосальної роботи в середині держави щодо проведення широкомасштабної політики та впровадження нової культури споживання енергії, реалізації енергоефективних заходів (як серед населення, так і в промисловому секторі), повернення довіри міжнародних інвесторів і введення ТАБУ на порушення “правил гри” і задекларованих домовленостей.

У підсумку, Віталій Николаєнко наголосив, що ««зелена» енергетика в перспективі наступного десятиріччя буде вже не просто прогресивним трендом, а життєвою необхідністю, яка визначатиме рівень якості життя людей».

***

СЕО компании Voltage Group Виталий Николаенко очертил тренды развития глобальной энергосистемы для GetMarket

В материале, подготовленном для аналитической бизнес-платформы GetMarket, Виталий Николаенко очертил главные тенденции развития современных мировых энергосистем. Среди них - электрификация мира, усиление значения ВИЭ в контексте объединения стран относительно необходимости уменьшения выбросов парниковых газов, тенденция к росту инвестиций в возобновляемую энергетику.

Автор отметил, что на фоне глобальных тенденций, Украине понадобится колоссальная работа внутри государства по проведению широкомасштабной политики и внедрению новой культуры потребления энергии, реализации энергоэффективных мероприятий (как среди населения, так и в промышленном секторе), возвращение доверия международных инвесторов и введение ТАБУ на нарушение «правил игры» и задекларированных договоренностей.

В итоге, Виталий Николаенко отметил, что ««зеленая» энергетика в перспективе следующего десятилетия будет уже не просто прогрессивным трендом, а жизненной необходимостью, которая будет определять уровень качества жизни людей».


***

Dyrektor generalny Voltage Group Vitaliy Nikolaenko przedstawia trendy w rozwoju globalnej sieci dla GetMarket

W materiale przygotowanym dla analitycznej platformy biznesowej GetMarket Vitaliy Nikolayenko nakreślił główne trendy w rozwoju nowoczesnych systemów energetycznych na świecie. Należą do nich pogłębiająca się elektryfikacja świata, rosnące znaczenie OZE w kontekście zjednoczenia krajów w zakresie potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, tendencja do zwiększania inwestycji w energię odnawialną. Autor podkreślił, że na tle globalnych trendów Ukraina będzie potrzebowała ogromnej pracy w środku kraju, aby prowadzić politykę na dużą skalę i wprowadzić nową kulturę zużycia energii, wdrażać efektywne energetycznie środki (zarówno wśród ludności, jak i sektora przemysłowego), przywrócić zaufanie międzynarodowych inwestorów i wprowadzić TABU na naruszenie „zasad gry” i zadeklarowanych ustaleń.

W rezultacie Vitaliy Nikolayenko podkreślił, że „zielona” energia w przyszłości następnej dekady nie będzie już tylko progresywnym trendem, ale istotną koniecznością, która określi jakość życia ludzi ”.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021