Voltage Group General Director Dmytro Furdyga - speaker at the Future Community Business Forum

On March 3, Vinnitsa hosted the first conference of effective practices dedicated to the qualitative development of territorial communities of Ukraine. Its purpose is to analyze trends in the field of resource development, energy efficiency and territorial management, as well as to promote innovative economic development to build socially-oriented and environmentally responsible businesses in communities. Among the key topics of the event are effective community management, energy efficiency in business, immersion in micro-entrepreneurship, economic development of integrated territorial communities.Within the framework of the business event, Voltage Group General Director Dmytro Furdyga demonstrated how the construction of renewable energy facilities contributes to the development of territorial communities and enhances their energy independence. The speaker outlined the key “bonuses” of SPP construction for local communities. Among them are economically viable use of unsuitable land, creation of additional jobs, stable revenues to the local budget, allocation of a source of clean energy, reduction of CO2 emissions.

Dmytro Furdyga also revealed the role and potential of energy cooperatives in building local communities and reaffirmed Voltage Group's willingness to actively contribute to the development of this global trend.Dyrektor generalny Voltage Group Dmytro Furdyga wygłosił przemówienie na Forumie „PRZYSZŁE SPOŁECZNOŚCI TERYTORIALNE”

3 marca w Winnicy odbyła się pierwsza konferencja skutecznych praktyk poświęconych jakościowemu rozwojowi społeczności terytorialnych Ukrainy. Jego celem jest analiza trendów w zakresie rozwoju zasobów, efektywności energetycznej i zarządzania terytorialnego, a także promowanie innowacyjnego rozwoju gospodarczego w celu stworzenia społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego środowiska biznesowego w społecznościach. Wśród kluczowych tematów wydarzenia znajdują się skuteczne zarządzanie społecznością, efektywność energetyczna w biznesie, zanurzenie w mikroprzedsiębiorczość, rozwój gospodarczy zintegrowanych społeczności terytorialnych. W ramach wydarzenia biznesowego dyrektor generalny Voltage Group Dmytro Furdyga pokazał, w jaki sposób budowa instalacji energii odnawialnej przyczynia się do rozwoju społeczności terytorialnych i zwiększa ich niezależność energetyczną. Prelegent przedstawił kluczowe „bonusy” budowy instalacje fotowotlaicznej dla lokalnych społeczności. Należą do nich ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie nieodpowiednich gruntów, tworzenie dodatkowych miejsc pracy, stabilne dochody do budżetu lokalnego, przydział źródła czystej energii, redukcja emisji CO2. Dmytro Furdyga ujawnił także rolę i potencjał spółdzielni energetycznych w budowaniu lokalnych społeczności i potwierdził chęć Voltage Group do aktywnego przyczynienia się do rozwoju tego globalnego trendu.

***

Директор Voltage Group General Дмитро Фурдига виступив спікером бізнес-форуму "ГРОМАДА МАЙБУТНЬОГО"

3 березня у Вінниці відбулась перша конференція дієвих практик, присвячена якісному розвитку територіальних громад України. Її мета - аналіз трендів у сфері ресурсного розвитку, енергоефективності та системи управління територією, а також сприяння інноваційному розвитку економіки для побудови соціально-орієнтованого та екологічно відповідального бізнес-кола у громадах. Серед ключових тем заходу - дієве управління в громадах, енергоефективність у бізнесі, занурення у мікропідприємництво, економічний розвиток об’єднаних територіальних громад.

У межах тематики бізнес-заходу директор Voltage Group General Дмитро Фурдига продемонстрував, як будівництво об’єктів ВДЕ сприяє розбудові територіальних громад та зміцненню їхньої енергонезалежності. Спікер окреслив ключові «бонуси» будівництва СЕС для місцевих громад. Серед них - економічно доцільне використання непридатних земель, створення додаткових робочих місць, стабільні надходження до місцевого бюджету, розміщення джерела чистої енергії, скорочення викидів СО2.

Дмитро Фурдига також розкрив роль та потенціал енергокооперативів у розбудові місцевих громад та підтвердив готовність Voltage Group активно сприяти розвитку цього світового тренду.

***

Директор Voltage Group General Дмитрий Фурдига выступил спикером бизнес-форума "ГРОМАДА МАЙБУТНЬОГО"

3 марта в Виннице состоялась первая конференция действенных практик, посвященная качественному развитию территориальных общин Украины. Ее цель - анализ трендов в сфере ресурсного развития, энергоэффективности и системы управления территорией, а также содействие инновационному развитию экономики для построения социально-ориентированного и экологически ответственного бизнеса в общинах. Среди ключевых тем мероприятия - эффективное управление в общинах, энергоэффективность в бизнесе, погружение в микропредпринимательство, экономическое развитие объединенных территориальных общин.

В рамках тематики бизнес-мероприятия директор Voltage Group General Дмитрий Фурдига продемонстрировал, как строительство объектов ВИЭ способствует развитию территориальных общин и укреплению их энергонезависимости. Спикер обозначил ключевые «бонусы» строительства СЭС для местных общин. Среди них - экономически целесообразное использование непригодных земель, создание дополнительных рабочих мест, стабильные поступления в местный бюджет, размещение источников чистой энергии, сокращение выбросов СО2.

Дмитрий Фурдига также раскрыл роль и потенциал енергокооперативов в развитии местных общин и подтвердил готовность Voltage Group активно способствовать развитию этого мирового тренда.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021