Voltage Group participated in business meetings of the delegation of Vinnitsa region in Poland

On February 26-27, an official delegation of the Vinnytsia region, headed by the Deputy Head of the Vinnytsia Regional State Administration, Oleksandr Pyschyk, visited the Holy Cross Province of the Poland. The main purpose of the visit is to learn from the Polish experience in the implementation of state policy aimed at environmental protection and water management, ways of using natural resources and management of household waste. Vinnytsia delegates visited the profile XXI International Exhibition of Environmental Protection and Waste Management EKOTECH, which presented the latest achievements in waste management, equipment for sorting, transportation and recycling, maintenance of street cleanliness, care of greenery. The official delegation was introduced to the products and services of companies from Poland, Belgium, France, South Korea, Germany, Romania, Switzerland and Italy.


The top management of Voltage Group - Business Development Director Dmytro Nechyporenko and Chief Technical Officer Dmytro Furdyga joined a business meetings of delegation to analyse the characteristics of the Polish RES market.

***

Топ-менеджмент Voltage Group взяв участь у бiзнес-зустрiчах офіційної делегації Вінницької області у Польщі

26-27 лютого офіційна делегація Вінницької області на чолі із заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександром Піщиком відвідала Сьвєнтокшиське воєводство Республіки Польща. Головна мета візиту - вивчення та перейняття польського досвіду у сфері реалізації державної політики, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища та водного господарства, способів використання природних ресурсів та поводження із побутовими відходами. Вінницькі делегати відвідали профільну XXI Міжнародну виставку охорони навколишнього середовища і управління відходами EKOTECH, яка презентувала останні досягнення з управління відходами, обладнання для сортування, транспортування та утилізації відходів, підтримки чистоти вулиць, догляду за зеленню. Офіційна делегація знайомилася з продукцією та сервіс-послугами компаній з Польщі, Бельгії, Франції, Південної Кореї, Німеччини, Румунії, Швейцарії та Італії.

До бiзнес-зустрiчей делегацiї приєднався топ-менеджмент компанії Voltаge Group – директор з розвитку бізнесу Дмитро Нечипоренко та технічний директор Дмитро Фурдига у межах проведення низки робочих зустрічей з метою вивчення особливостей польського ринку ВДЕ.***

Топ-менеджмент Voltage Group принял участие в бизнес-встречах официальной делегации Винницкой области в Польше

26-27 февраля официальная делегация Винницкой области во главе с заместителем председателя Винницкой областной государственной администрации Александром Пищиком посетила Сьвентокшискоевоеводство Республики Польша. Главная цель визита - изучение и перенятие польского опыта в сфере реализации государственной политики, направленной на охрану окружающей среды и водного хозяйства, способов использования природных ресурсов и обращения с бытовыми отходами.

Винницкие делегаты посетили профильную XXI Международную выставку охраны окружающей среды и управления отходами EKOTECH, которая представила последние достижения по управлению отходами, оборудование для сортировки, транспортировки и утилизации отходов, поддержания чистоты улиц, ухода за зеленью. Официальная делегация ознакомилась с продукцией и сервис-услугами компаний Польши, Бельгии, Франции, Южной Кореи, Германии, Румынии, Швейцарии и Италии.

К бизнес-встречам делегации присоединился топ-менеджмент компании Voltаge Group - директор по развитию бизнеса Дмитрий Нечипоренко и технический директор Дмитрий Фурдига в рамках проведения ряда рабочих встреч с целью изучения особенностей польского рынка ВИЭ.

***

Najwyższe kierownictwo Grupy Voltage uczestniczyło w spotkaniach biznesowych oficjalnej delegacji regionu Winnickiego w Polsce

W dniach 26–27 lutego oficjalna delegacja regionu winnickiego pod przewodnictwem zastępcy szefa regionalnej administracji państwowej w Winnicy Ołeksandr Pyschyk odwiedziła Województwo świętokrzyskie w Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem wizyty jest zapoznanie się z polskimi doświadczeniami we wdrażaniu polityki państwa mającej na celu ochronę środowiska i gospodarkę wodną, ​​sposoby wykorzystania zasobów naturalnych i gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych. Delegaci z Winnicy odwiedzili profil XXI Międzynarodowej Wystawy Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, która przedstawiła najnowsze osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami, sprzętu do sortowania, transportu i recyklingu, utrzymania czystości ulic, dbania o zieleń. Oficjalna delegacja została wprowadzona do produktów i usług firm z Polski, Belgii, Francji, Korei Południowej, Niemiec, Rumunii, Szwajcarii i Włoch.

Najwyższe kierownictwo Voltage Group - dyrektor ds. Rozwoju biznesu Dmitrij Nechiporenko i dyrektor techniczny Dmitrij Furdyga dołączyli do delegacji biznesowej, aby przeprowadzić szereg spotkań biznesowych w celu zbadania specyfiki polskiego rynku OZE.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021