Voltage Group presents trends in global energy system development and features of green business

On January 31, a meeting of the NGO "Vinnytsia Business Club" was held with the participation of its representatives, the Chairman of the Vinnytsia Regional State Administration Vladislav Skalsky and the heads of the Voltage Group company. During the event, participants summarized the results of work for 2019 and plans for 2020, discussed new initiatives and issues of economic development of the region and international cooperation, creating the conditions for increasing investments and improving the business climate.


The participants of the meeting

During the meeting the Voltage Group CEO Vitalii Nikolaienko presented a report "Prospects for the development of the global grid: trends, challenges, the Ukrainian context". The speaker outlined the trends of development of modern energy systems in the world and revealed the existing energy problems in the Ukrainian context and directions of their solution. The author also emphasized that in the next decade the "green" energy will no longer be just a progressive trend, but a vital necessity that will determine the living standards of people".


Voltage Group CEO Vitalii Nikolaienko

Voltage Group Business Development Director Dmytro Nechyporenko presented the latest data on how the Ukrainian RES business operates and develops with the example of Voltage Group.

The participants of the meeting actively discussed the problematic issues of the renewable energy sector and the prospects for the development of RES in Vinnitsa region.


Voltage Group Business Development Director Dmytro Nechyporenko

The speakers of the meeting with the Chairman of the Vinnytsia Regional State Administration Vladislav Skalsky

***

Топ-менеджмент Voltage Group представив тренди розвитку глобальної енергосистеми та особливості побудови «зеленого» бізнесу в Україні

31 січня відбулось засідання ГО «Вінницький Бізнес Клуб» за участю її представників, Голови Вінницької ОДА Владислава Скальського та керівників компанії Voltage Group. Під час заходу учасники підбили підсумки роботи за 2019 та плани діяльності на 2020, обговорили нові ініціативи та проблемні питання економічного розвитку регіону та міжнародного співробітництва, створення умов для збільшення інвестицій та покращення бізнес-клімату.

У межах засідання CEO компанії Voltage Group Віталій Николаєнко виступив із доповіддю «Перспективи розвитку глобальної енергосистеми: тренди, виклики, український контекст». Спікер окреслив тенденції розвитку сучасних енергосистем у світі, а також розкрив існуючі енергетичні проблеми в українському контексті та напрями їхнього вирішення. Автор, в підсумку наголосив, що ««зелена» енергетика в перспективі наступного десятиріччя буде вже не просто прогресивним трендом, а життєвою необхідністю, яка визначатиме рівень якості життя людей».

Директор з розвитку бізнесу Voltage Group Дмитро Нечипоренко представив найновіші дані щодо того, як діє та розвивається український ВДЕ-бізнес на прикладі компанії Voltage Group.

Учасники засідання активно обговорили проблемні питання сфери відновлюваної енергетики і перспективи розвитку ВДЕ на Вінниччині.

***

Топ-менеджмент Voltage Group представил тренды развития глобальной энергосистемы и особенности построения «зеленого» бизнеса в Украине

31 января состоялось заседание ОО «Винницкий Бизнес Клуб» при участии ее представителей, председателя Винницкой ОГА Владислава Скальского и руководителей компании Voltage Group. Во время мероприятия участники подвели итоги работы за 2019 и планы деятельности на 2020, обсудили новые инициативы и проблемные вопросы экономического развития региона и международного сотрудничества, создание условий для увеличения инвестиций и улучшения бизнес-климата.

В рамках заседания CEO компании Voltage Group Виталий Николаенко выступил с докладом «Перспективы развития глобальной энергосистемы: тренды, вызовы, украинский контекст». Спикер обозначил тенденции развития современных энергосистем в мире, а также раскрыл существующие энергетические проблемы в украинском контексте и пути их решения. Автор, в итоге подчеркнул, что ««зеленая» энергетика в перспективе следующего десятилетия будет уже не просто прогрессивным трендом, а жизненной необходимостью, которая будет определять уровень качества жизни людей».

Директор по развитию бизнеса Voltage Group Дмитрий Нечипоренко представил новейшие данные о том, как действует и развивается украинский ВИЭ-бизнес на примере компании Voltage Group.

Участники заседания активно обсудили проблемные вопросы в сфере возобновляемой энергетики и перспективы развития ВИЭ в Винницком регионе.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
VGR-LOGO-VECTOR-WHITE-PNG.png
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • YouTube - White Circle
Generation of Quality
вул. Келецька 102А
Вінниця
Україна

All rights reserved. Voltage Group. 2021